Tietojenkäsittelyseloste

 • Henkilötietojen säilytys- ja käsittelyaika

  Rajoittamaton Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ekosysteemi on toiminnassa.

  Otettaessa yhteyttä rekisteröityneisiin henkilöihin, heille kerrotaan vaihtoehdoista, miten he voivat poistua rekisteristä (esim. henkilöt voivat pyytää sähköpostitse, että heidät poistetaan rekisteristä). Rekisterinpitäjä päivittää säännöllisesti rekisteriä. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

  Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä luvattomalta käsittelyltä ja kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Vain henkilöillä, jotka tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin tässä asiakirjassa kuvattujen käsittelyyn liittyvien tehtävien suorittamista varten, on pääsy henkilötietoihin luottamuksellisuusvelvoitteiden nojalla.

 • Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräätte ja käytätte

  Kerättäviä henkilötietoja ovat etunimi, sukunimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja kiinnostuksenkohteet.

  Kyselyyn osallistuvat henkilöt edustavat Build4Clima-sidosryhmiä, kuten Build4Climan potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden edustajia sekä yhteistyökumppaneita.

  Henkilötietojen lähteet
  Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä (osallistujilta) kyselylomakkeen avulla.

 • Mitä erityisiä henkilötieto kategorioita keräätte ja käytätte

  Erityisiä henkilötieto kategorioita ei kerätä ja käytetä.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Build4Clima-projektin tavoitteet edellyttävät sidosryhmien näkemysten ja mielipiteiden keräämistä hanketta koskevaa viestintää ja arviointia varten sekä hankeaiheisiin liittyvän ekosysteemin ja etenemissuunnitelman laatimista, jotka kehitetään kyselyssä saatujen mielipiteiden pohjalta.

  Henkilötietoja käytetään sidosryhmärekisterinä sekä tapahtumien ja viestinnän järjestämiseen Build4Clima-ekosysteemin toiminnan aikana. Tietoja käytetään ekosysteemin toiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

  Lisätietoja ekosysteemistä: www.build4clima.com.

 • Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle

  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiaankuuluvaa ja perusteltua tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä siihen liittyvää viestintää ja markkinointia asiaankuuluville sidosryhmille.

  Tietoja ei voida analysoida ilman, että henkilötietoja yhdistetään saatuihin näkemyksiin ja mielipiteisiin.

 • Kenellä on pääsy vastaajan henkilötietoihin

  VTT on rekisterinpitäjä. Questback-lisenssiä ja MS-Teams-työtilaa hallinnoi VTT, ja Tampereen yliopistolle annetaan pääsy tietoihin. VTT ja Tampereen yliopisto analysoivat molemmat tietoja. VTT on vastuussa tietojen tuhoamisesta.

  Vain projektin jäsenillä on pääsy tietoihin.

  Tiedot tallennetaan Questback Oy:n palvelimelle (EU/ETY-palvelimilla). Tietoja voidaan käsitellä VTT:n ja Tampereen yliopiston yhteisessä työtilassa Microsoft Teamssissa. Se anonyymisoidaan ennen jatkokäsittelyä. Anonymisoitua tietoa voidaan siirtää VTT:n ja Tampereen yliopiston tietokoneisiin, palvelimiin ja muihin ICT-laitteisiin, jotka ovat käytössä Build4Clima-projektissa.

 • Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen järjestöön sekä suojatoimet (jos soveltuva)

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

  Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille
  Tietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille.

 • Lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus

  Ei.

 • Automaattinen päätöksenteko

  Automaattista päätöksentekoa ei tehdä.

 • Yksilölliset oikeutesi

  Henkilöillä on henkilötietojensa osalta seuraavat oikeudet, jotka henkilö voi toteuttaa olemalla kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse VTT:hen ja/tai Tampereen yliopistoon yhteydessä tai alla kuvatuin tavoin. Oikeuksia voidaan rajoittaa Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
  Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

  Oikeus vastustaa
  Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

  Oikeus tietojen poistamiseen, ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”  
  Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ellei tälle ole laillisia rajoituksia tai esteitä. 

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
  Rekisteröidyllä on oikeus Tietosuoja-asetuksen määrittelemissä erityistilanteissa siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 • Oikeutesi peruuttaa suostumus

  -

 • Valvontaviranomainen

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

 • Tietosuojavastaava

  VTT:
  VTT toimii rekisteröityjen henkilöiden ensisijaisena yhteyspisteenä ja nimitetään rekisterinpitäjäksi roolien ja vastuiden suhteen.

  Tietosuojavastaava VTT:llä:
  Nimi: Seppo Viinikainen
  Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä
  Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö ja lakimies) tai
  Seppo.Viinikainen@vtt.fi (tietosuojavastaava)

  Yhteyshenkilö prosessiin liittyen VTT:llä:
  Projektin omistaja (päätutkija)
  Pekka Tuominen

  Projektipäällikkö
  Nimi: Alina Ruonala-Lindgren
  Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tietotie 4E, 02150 Espoo
  Sähköposti: alina.ruonala-lindgren@vtt.fi 

  Tampereen yliopisto:
  Tampereen yliopisto nimitetään tiedonvalvojaksi roolien ja vastuiden suhteen.

  Tietosuojavastaava Tampereen yliopistolla:
  Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto
  Sähköposti: dpo@tuni.fi

  Projektin omistaja (päätutkija)
  Fernando Nieto Fernandez

  Projektipäällikkö
  Nimi: Simon Kay-Jones 
  Osoite: Rakennustalo, Korkeakoulunkatu 5, 33700 Tampere, Finland
  Sähköposti: simon.kay-jones@tuni.fi

  Henkilötietojen käsittelijät:
  VTT:n avainhenkilöt:
  • Tomi Erho 
  • Vesa Kunnari
  • Jussi Rönty
  • Tiina Vainio-Kaila

  Tampereen yliopiston avainhenkilöt:
  • Rosana Rubio
  • Johanna Lahti
  • Markku Karjalainen
  • Sofie Pelsmakers